PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA:

Mjesto veselja moja je škola,
dom pjesme, plesa, imenica i glagola.
To srce je toplo što kuca čudom,
moja je škola moj drugi dom!

Program produženog boravka u OŠ Dragutina Tadijanovića provodi se u sklopu EU projekta „Drugi dom“ UP.02.1.2.01.0043, te temeljem Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj škola ( NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 5/12;16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/17; 68/18; 98/19.) – članakom 9. i člankom 34 a; Pravilnika organizaciji i provedbi Produženog boravka u osnovnoj škola (NN 62/19.).
Na razvoju programa sudjelovale su voditeljica projekta, Lidija Miletić, prof. i pedagoginja Antonija Suton tijekom prva 2 mjeseca provedbe projekta, odnosno tijekom siječnja i veljače 2020. godine.
U programu će sudjelovati učenici 1. i 2. razreda OŠ Dragutina Tadijanovića (najmanje 50 učenika).CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi realizacije sadržaja u produženom boravku u skladu su s općim ciljevima osnovnog obrazovanja (tri opća cilja)

  1. Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe
  2. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/doprinijeo dobru u društvu
  3. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti)


Specifični ciljevi:

KLJUČNA PODRUČJA RAZVOJA

Harmoničan razvoj tijela i duše: zadovoljavanje potrebe za kretanjem i ustanovljavanjem kulture kretanja; popravljanje koordinacije pokreta, osjećaja za ritam i slušanje; komuniciranje s osnovnim postavkama zdravog načina života; utemeljenje osnovnih navika koje služe svrsi; obogaćivanje emocionalnog života; poboljšanje poznavanja samog sebe i drugih; realistična samoevaluacija; jačanje potreba za interpersonalnim vezama.

Lakoća procesa socijalizacije i komunikacije: utemeljenje intelektualnih, emocionalnih i moralnih osobina ličnosti; upoznavanje i uvježbavanje pravilnog ponašanja; jačanje osjećaja jednakosti u vezama; usvajanje praktičnih znanja povezanih s elementarnim građanskim odgojem i svakodnevnim životnim dužnostima.

Utemeljenje osnova jezične komunikacije: aktivnosti kreativnog, jasnog i logičnog rješavanja problema; otkrivanje, redanje, klasificiranje, generaliziranje, skiciranje, računanje i mjerenje; primjena matematičkih znanja u različitim konceptima; uporaba riječi, brojeva, simbola, grafova, tabela, dijagrama i modela za objašnjenje matematičkih zakonitosti; korištenje prikladnog matematičkog zapisa, matematičke i ostale terminologije vezane uz prirodne znanosti, verbaliziranje– matematički jezik; podupiranje rješenja verbalnom i simboličnom djelatnošću; uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologija (ICT); uvježbavanje i razvoj radno-praktično-tehničkih vještina

Kulturno-umjetničko područje razvoja: osposobljavanje za primanje emocionalnih, moralnih i estetskih vrijednosti u literarnim i likovnim radovima, kroz kazališne i kino predstave; čitanje kvalitetne poezije i proze; upoznavanje s klasičnom i prikladnom hrvatskom i stranom literaturom. Pozornost se obraća književnim, povijesnim i umjetničkim stajalištima bliskim uzrastu učenika.

Igre, šport i rekreacija: stalno zadovoljavanje potreba za kretanjem; igre oponašanja, dječje igre iz narodne tradicije, improviziranje igara u samostalnoj režiji, popravljanje koordinacije pokreta, grupno improviziranje igara popraćeno ritmom, pokretom i mimikom; elementarne igre, momčadske igre, športovi.

Aktivnosti prema odabiru škole: s obzirom na uvjete koje ima i na zavičajnu (lokalnu) pripadnost, škola odabire aktivnosti koje su specifične za kraj ili školu samu (u skladu s lokalnim događajima, narodnim običajima ili okolnostima u kojima se živi i radi).DIDAKTIČKO-METODIČKE SMJERNICE

U skladu s ciljevima i zadaćama koje želimo ostvariti i s razvojnim mogućnostima učenika, preporučuje se izmjenjivati strategije, metode i oblike rada kako bi se djetetu omogućilo da na lak i bezbrižan način uvježbava programom predviđene sadržaje te maksimalno opušteno provodi svoje slobodno vrijeme. Škola mora postati učenikov drugi dom, sa svim obilježjima ugodnog, obiteljskog i prijateljskog okružja.

Važna pedagoška načela učenja temelje se na tome da je:


Načini organizacije i oblici rada: