AKTIVNOSTI

Unaprjeđenje i provedba odgojno-obrazovnog programa programa produženog boravka

Adaptacija prostora
Nabava opreme (kuhinjska oprema, računalna oprema, sportska oprema)
Osigurana prehrana za učenike 1. i 2. razreda OŠ Dragutina Tadijanovića koji će pohađati program produženog boravka
Nabava radnog materijala
Kreiranje programa rada i plana aktivnosti produženog boravka
Provedba programa produženog boravka


Promidžba i vidljivost

Izrada vizualnog identiteta te dizajn svih promotivnih sadržaja
Organizacija početne i završne konferencije
Izrada promotivnih materijala u svrhu promocije projekta


Upravljanje projektom i administracija

Voditeljica projekta je ravnateljica škole Lidija Miletić, prof., a asistent na projektu je pedagoginja škole Antonija Suton.
Voditelj projekta je zadužen za konstantno praćenje projektnih aktivnosti. Nadgledati će rad projektnog tima. Biti će zadužen za pripremu projektnih izvješća te za izvještavanje i komunikaciju s ugovornim tijelima. Voditi će projektne sastanke te će biti odgovoran za ostvarivanje svih indikatora koji su planirani projektom. Biti će odgovoran za dobro upravljanje projektom, te pravilno trošenje projektnog novca. Biti će zadužen za koordiniranje svih aktivnosti promidžbe i vidljivosti, te javne i medijske istupe.
Asistent na projektu zajedno će s voditeljem projekta sudjelovati u pripremi i provedbi projektnih aktivnosti i pripremu izvještaja.

Adaptacijom prostora, nabavom opreme i razvojem programa rada i plana aktivnosti, osigurati će se potrebni preduvjeti za provedbu programa produženog boravka, te će se zapošljavanjem stručnog osoblja za rad u produženom boravku omogućiti sama provedba programa produženog boravka za djecu 1. i 2. razreda Osnovne škole Dragutina Tadijanovića.